U bent hier: Home » Privacy

Privacyverklaring

1. Algemeen

GO! scholengroep Rivierenland geeft richting aan een 30-tal onderwijsinstellingen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Binnen het referentiekader dat het PPGO! biedt, begeleiden we de lerende in hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het kwalitatief onderwijs door onze professionals geboden, garandeert elke lerende gelijke kansen en draagt zo bij tot de maximale ontplooiing en de vorming van unieke persoonlijkheden.

GO! scholengroep Rivierenland verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders, personeelsleden, leveranciers, klanten en derden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving
(Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd).
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.
GO! scholengroep Rivierenland behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.
Deze privacyverklaring werd het laatste gewijzigd en herzien op 17 oktober 2018.

2. Waarom wij gegevens van jou verwerken

GO! scholengroep Rivierenland verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens als leerling nodig om jou in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.
Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.

3. Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou als betrokkene.
GO! scholengroep Rivierenland verwerkt en verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, moedertaal);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners, namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen);
 • keuze van levensbeschouwing;
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen, btw-nummers, betalingsmodaliteiten, …);
 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
 • gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie);
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);
 • problematische afwezigheden;
 • orde- en tuchtmaatregelen;
 • beeldmateriaal;
 • eventueel biometrische identificatiegegevens: bv. vingerafdruk.

De onderwijsinstelling verwerkt ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

4. Hoe wij omgaan met jouw gegevens

GO! scholengroep Rivierenland gaat bij de verwerking van persoonsgegevens altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet).
Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals bv. Smartschool, Wisa, enz. GO! scholengroep Rivierenland draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en geheimhoudingsverklaringen af.
Wij respecteren uw privacy en zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.
Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen, kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

 • verheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie;
 • CLB;
 • algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies);
 • werkgever van de leerling-stagiair.

5. Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG kun je een aantal rechten uitoefenen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht om:

 • een verzoek in te dienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren);
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.
De directeur van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
Heb je vragen over de uitoefening van jouw rechten? Contacteer de directeur van de desbetreffende onderwijsinstelling of het aanspreekpunt informatieveiligheid van de scholengroep.
GO! scholengroep Rivierenland zal steeds jouw vraag onderzoeken. Het zal wel niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is.
Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.
Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

6. Hoe wij jouw gegevens beveiligen

GO! scholengroep Rivierenland neemt gepaste beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch om de juistheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen tegen bv. onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.
Het gebruik van logins en wachtwoorden of toegangscodes voor leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten, educatieve leermiddelen en interne tools, zoals bv. Smartschool, Wisa, Informat, Integrado,… valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Deze verbindt zich ertoe om het vertrouwelijk karakter ervan zorgvuldig te bewaren.

7. Praktisch informatie

Contactgegevens
GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123a
2880 Bornem
info@rvl.be

Algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland
Luc Van Gasse

Aanspreekpunt informatieveiligheid GO! scholengroep Rivierenland
Inge Picqueur
privacy@rvl.be

Onderwijsinstellingen GO! scholengroep Rivierenland

Kinderdagverblijven

 • GO! kinderdagverblijf ’t Schorreke, Sint-Amands
 • GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje, Puurs

Basisscholen

 • GO! basisschool De Schorre, Sint-Amands
 • GO! basisschool De Linde, Bornem
 • GO! freinetschool ‘t Hinkelpad, Bornem
 • GO! basisschool ’t Kasteeltje, Puurs
 • GO! basisschool ‘t Pleintje, Willebroek
 • GO! kleuterschool ‘t Lindeke, Willebroek
 • GO! basisschool ’t Venneke, Willebroek
 • GO! kleuterschool ‘t Kawautertje, Willebroek
 • GO! basisschool De Tovertuin, Willebroek
 • GO! basisschool Himo, Willebroek
 • GO! freinetschool Klim Op, Tisselt
 • GO! basisschool De Hoeksteen, Boom
 • GO! basisschool ’t Krekeltje, Boom
 • GO! basisschool Boom Park, Boom
 • GO! freinetschool Villa Kakelbont, Boom
 • GO! basisschool De Blokkendoos, Aartselaar
 • GO! BSBO Groenlaar, Reet Secundaire scholen
 • GO! atheneum Klein Brabant, Bornem en Puurs
 • GO! atheneum Willebroek, Willebroek
 • GO! atheneum Boom, Boom
 • GO! middenschool Den Brandt, Boom
 • GO! technisch atheneum Den Biezerd, Niel
 • GO! SBSO Groenlaar, Reet

Centrum voor leerlingenbegeleiding

 • GO! CLB Rivierenland, Boom-Willebroek-Bornem

Volwassenenonderwijs: centrum voor volwassenenonderwijs

 • GO! CVO Rivierenland, Willebroek

Deeltijds kunstonderwijs

 • GO! DKO Academie voor muziek en woord, Willebroek

Algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep

 • GO! scholengroep Rivierenland, Bornem

Met ‘GO! scholengroep Rivierenland’ bedoelen we alle onderwijsinstellingen die behoren tot de scholengroep alsook de algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep. Zie bijlage met overzicht van alle onderwijsinstellingen.

^top